مرحله اول  ثبت نام:
    انتخاب عناوین شغلی (حداکثر 2 عنوان):
ابتدا از لیست اول، عنوان کلی را انتخاب فرموده سپس از لیست دوم، عنوان شغلی خود را انتخاب و دکمه "انتخاب" را جهت ثبت کلیک نمایید
    عنوان شغلی اول: 
عنوان شغلی دوم: 

 توضیحات:
  - در این قسمت حداکثر دو عنوان شغلی را انتخاب نمایید، عناوین را از منو انتخاب نموده و سپس دکمه انتخاب را بزنید.
  
- در صورت تمایل به انتخاب فقط یک عنوان، دکمه ادامه ثبت نام نام را بزنید؛ در غیر اینصورت، عنوان دوم را نیز انتخاب نموده و  سپس دکمه  ادامه ثبت نام را بزنید.